Văn tế

VĂN TẾ VONG HỒN THIÊN TAI – BOM ĐẠN

Hỡi ôi! Trời chùn Đất lở. Cỏ cây cụp đầu Trời đất ngừng thở! Sáng bình minh, bầy chim chuyền hớn hở Chiều tắt nắng, cánh nhạn rụng tơi bời! Xót kiếp người, trên, bom […]

Văn tế

Khóc chồng

Họa thay Thiên hạ nổi khùng Thiên lôi nổi giận đùng đùng mắng cha Chồng bống chết sáng hôm qua Bởi mê chim ỉa đâm qua cột đèn.                                             Bống “DRĂN” TẾ… CHỒNG BỐNG! Hỡi ơi!  […]

Văn tế

VĂN TẾ SỐNG NGƯỜI LÃNG TỬ

Hỡi ơi! Đấng anh tài sao nỡ vùi thây dưới đất Người thánh thiện cớ chi lấp xác lìa trần. Sao Khuê biến mất! Dũng khí còn soi lộng biển mênh mông Đại Bàng bay […]