Khóc chồng

Họa thay Thiên hạ nổi khùng Thiên lôi nổi giận đùng đùng mắng cha Chồng bống chết sáng hôm qua Bởi mê chim ỉa đâm qua cột đèn.                                             Bống “DRĂN” TẾ… CHỒNG BỐNG! Hỡi ơi!  [ xem tiếp ]