Toyota Camry 2004. 2.4 mới cứng. Hệ thống máy móc tân tiến cùng dàn video từ nước ngoài.

Liên lạc: 0164 939 2273, 0121 364 8508, 099 3417 469.

1 2 3 4 5